DOSEN


 1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.
 2. Prof. Dr. Sutarman Yodo, SH., M.H.; 
 3. Dr. H. Supriadi, SH., M.H.
 4. Dr. H. Idham Chalid, SH., MH.;
 5. Dr. H. Sahlan SH., SE., MS.
 6. Dr. H. M. Yasin Nahar, SH.M.Hum;
 7. Dr. Agus Lanini, SH.MH.
 8. Dr. Syamsuddin Baco, SH.MH.
 9. Dr. H. Sulbadana, SH.,MH.
 10. Dr. Johnny Salam, SH.MH.
 11. Dr. Lembang Palipadang, SH.,MH.
 12. Dr. Hj. Sitti Fatimah Maddusila, S.H., M.H.
 13. Dr. Surahman, SH.,MH.
 14. Dr. Abdul Wahid, SH.,MH.
 15. Dr. Asmadi Weri, S.H.,M.H.
 16. Dr. Jubair, SH.,M.Hum
 17. Dr. H. Ahmad HB, SH., MH. (PENSIUN)
 18. Dr. Aminuddin Kasim SH., M.Hum.
 19. Dr. Benny D. Yusman, SH.MH.
 20. Dr. H. Jalaluddin, SH.MH.
 21. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H
 22. Dr. H. Ridwan Tahir, S.H., M.H.
 23. Dr. H. Abd. Rasyid Talib, SH. M.H.
 24. Dr. H. Hamdan Rampadio, S.H., M.H
 25. Dr. Moh. Tavip, S.H., M.H
 26. Dr. Abdullah, SH.MH.
 27. Dr. Ratna Dewi, SH.MH (Komisioner Bawaslu RI)
 28. Dr. Mujahidah, SH.MH.
 29. Dr. Sahrul, SH.MH. (ALMARHUM)
 30. Dr. Syachdin, S.H., M.H
 31. Dr. Hj. Kartini Malarangan, SH., M.H.
 32. Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H., M.H
 33. Dr. H. Awaluddin, S.H.,S.E.,M.H
 34. Dr. Asri Lasatu, S.H.,M.H.
 35. Dr. Rahmat Bakri, S.H.,M.H
 36. Dr. Insarullah, SH.MH
 37. Dr. Moh. Hatta R. Tampubolon, S.H., M.H
 38. Dr. Mansur Armin Bin Ali, Drs.,SH.,MH.
 39. Dr. Gunawan Arifin, SH.MH
 40. Dr. Moh. Iqbal, S.E., S.H., M.H
 41. Dr. H. Saleh Muliadi, SH., M.H. (PENSIUN)
 42. Dr. Susi Susilawati, SHI.,MH
 43. Dr. Suardi, S.H.,M.H.